Privacy Policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI  

SKLEPU INTERNETOWEGO SAX35TH.COM

 

SPIS TREŚCI: 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
  3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
  4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
  5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
  7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA
  8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma wyłącznie charakter informacyjny i nie nakłada żadnych zobowiązań ani obowiązków na Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności obejmuje głównie zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, takie jak podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych, a także prawa osób, których dane są przetwarzane, oraz informacje dotyczące stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.

1.2. Alicja Korytkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą COLOR UNDERGROUND Alicja Korytkowska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Białostocka 79, 15-694, NIP PL9661800009, REGON 200415686, adres poczty elektronicznej: alicjac@icloud.com, numer telefonu: +48 692 44 66 87, zwana dalej "Administratorem", jest jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą, który zbiera i przetwarza dane osobowe w Sklepie Internetowym.

1.3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym są przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwany dalej "RODO". Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów, jest dobrowolne. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z wyjątkiem dwóch sytuacji: (1) podanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem jest warunkiem koniecznym do zawarcia takiej umowy; (2) podanie danych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów prawa.

1.5. Administrator dba o ochronę danych osobowych, zapewniając, że są one przetwarzane zgodnie z prawem, dla określonych celów, merytorycznie poprawne i przechowywane przez określony czas, oraz zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych.

1.6. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO. 1.7. Wszelkie terminy i akronimy użyte w polityce prywatności mają zdefiniowane znaczenie zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego.PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH


2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH


2.1. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe, gdy - i tylko wtedy, gdy - zachodzi co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonych celach lub w większym zakresie; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy nadrzędne interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagają ochrony danych osobowych, szczególnie jeśli osoba ta jest dzieckiem.

2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora zawsze wymaga istnienia co najmniej jednej z podstaw określonych w punkcie 2.1 niniejszej polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są określone w kolejnym punkcie niniejszej polityki prywatności, w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM 

3.1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym lub przez Administratora. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 

3.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w następujących celach, na podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli: 

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

 

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej. 

Marketing bezpośredni 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Sklepu Internetowego oraz dążeniu do sprzedaży Produktów

 

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Marketing 

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora

 

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Prowadzenie ksiąg podatkowych 

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

 

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba, że ustawy podatkowe stanowią inaczej).

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

 

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

Korzystanie ze strony Sklepu Internetowego i zapewnienie jej prawidłowego działania

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony Sklepu Internetowego

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).

Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Sklepie Internetowym

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Sklepie Internetowym celem poprawy funkcjonowania Sklepu Internetowego i zwiększenia sprzedaży Produktów

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).


4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.1. W celu prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym realizacji zawieranych Umów Sprzedaży, Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, takich jak dostawcy oprogramowania, firmy kurierskie oraz podmioty obsługujące płatności. Administrator współpracuje wyłącznie z podmiotami, które zapewniają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić zgodność z Rozporządzeniem RODO oraz ochronę praw osób, których dane są przetwarzane.

4.2. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państw trzecich, ale tylko wtedy, gdy zapewniają one odpowiedni poziom ochrony zgodny z Rozporządzeniem RODO. W przypadku innych państw, przekazanie danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych. Administrator zapewnia, że osoby, których dane dotyczą, mają możliwość uzyskania kopii swoich danych. Dane są przekazywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów przetwarzania danych zgodnych z niniejszą polityką prywatności.

4.3. Administrator przekazuje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji określonych celów przetwarzania danych osobowych i tylko w niezbędnym zakresie. Na przykład, gdy Klient korzysta z odbioru osobistego, jego dane nie są przekazywane firmie kurierskiej.

4.4. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

4.4.1. Przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki: Dane Klientów korzystających z dostawy kurierskiej lub pocztowej są udostępniane wybranym przewoźnikom, spedytorom lub podmiotom obsługującym magazyn i/lub proces wysyłki, w zakresie niezbędnym do dostarczenia produktów.

4.4.2. Podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą: Dane Klientów korzystających z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą są udostępniane wybranym podmiotom obsługującym te płatności, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności.

4.4.3. Podmioty kredytujące / leasingodawcy: Dane Klientów korzystających z płatności ratalnych lub leasingowych są udostępniane wybranym kredytodawcom lub leasingodawcom, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności.

4.4.4. Dostawcy usług technicznych, informatycznych oraz organizacyjnych: Dane Klientów są udostępniane dostawcom rozwiązań technicznych, informatycznych i organizacyjnych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia Sklepu Internetowego i świadczenia Usług Elektronicznych.

4.4.5. Dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych: Dane Klientów są udostępniane dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych, w zakresie niezbędnym do wsparcia księgowego, prawnego lub doradczego.

5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

5.1. Zgodnie z Rozporządzeniem RODO, Administrator ma obowiązek informować o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. W związku z tym, w tym punkcie polityki prywatności, Administrator udostępnia informacje dotyczące potencjalnego profilowania.

5.2. Administrator może stosować profilowanie w celach marketingu bezpośredniego w Sklepie Internetowym, jednak decyzje podejmowane na tej podstawie nie dotyczą zawierania lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży lub możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Skutkiem profilowania może być np. przyznanie rabatu, przesłanie kodu rabatowego, przypomnienie o nieukończonych zakupach, propozycja Produktu odpowiadającego zainteresowaniom lub lepszych warunków oferowanych przez Sklep Internetowy. Mimo profilowania, osoba ma swobodę decyzji, czy chce skorzystać z rabatu lub lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

5.3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozowaniu zachowania osoby na stronie Sklepu, np. dodanie Produktu do koszyka, przeglądanie strony Produktu lub analiza historii zakupów. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie danych osobowych danej osoby przez Administratora, aby móc jej przesłać np. kod rabatowy.

5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mają skutki prawne lub w istotny sposób na nią wpływają.

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

6.1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym") lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych. Warunki korzystania z tych praw określone są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

6.2. Jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, osoba ta ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.3. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, zgodnie z przepisami Rozporządzenia RODO i prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych opartego na interesie publicznym lub prawnie uzasadnionym interesie administratora, w tym profilowania. Administrator nie może już przetwarzać danych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

6.5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, włącznie z profilowaniem.

6.6. W celu korzystania z powyższych uprawnień można skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnej lub pocztą elektroniczną na podany adres Administratora lub skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA

7.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m. in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

7.2. Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez stronę Sklepu Internetowego można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:

Ze względu na ich dostawcę: 

1) własne (tworzone przez stronę Sklepu Internetowego Administratora) oraz 

2) należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator)

Ze względu na ich okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego: 

1) sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania się ze Sklepu Internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz 

2) stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia)

Ze względu na cel ich stosowania: 

1) niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie strony Sklepu Internetowego), 

2) funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie strony Sklepu Internetowego do preferencji osoby odwiedzającej stronę), 

3) analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania ze strony Sklepu Internetowego),

4) marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego w celu wyświetlania tej osobie reklam, ich personalizacji, mierzeniu skuteczności i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych od strony Sklepu Internetowego, takich jak portale społecznościowe albo inne strony należące do tych samych sieci reklamowych co Sklep Internetowy)

7.3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących konkretnych celach:

Cele stosowanie plików Cookies w Sklepie Internetowym Administratora

zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia (pliki Cookies niezbędne)

identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani (pliki Cookies niezbędne

zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)

dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne)

prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego (pliki Cookies analityczne i wydajnościowe)

wyświetlania i renderowania reklam, ograniczania liczby wyświetleń reklam oraz ignorowania reklam, których Usługobiorca nie chce oglądać, mierzenia skuteczności reklam, a także personalizacji reklam, to jest badania cech zachowania osób odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Meta Platforms Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe)

 

7.4. Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez stronę Sklepu Internetowego jest możliwe w następujący sposób:

 

W przeglądarce Chrome: 
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.

W przeglądarce Firefox: 
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę tarczy po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Dopuszczone” lub „Zablokowane”, (3) kliknij pole „Ciasteczka śledzące między witrynami”, „Elementy śledzące serwisów społecznościowych” lub „Treści z elementami śledzącymi”

W przeglądarce Internet Explorer: 
(1) kliknij menu „Narzędzia”, (2) przejdź do zakładki „Opcje internetowe”, (3) przejdź do zakładki „Ogólne”, (4) przejdź do zakładki „Ustawienia”, (5) kliknij pole „Wyświetl pliki”

W przeglądarce Opera: 
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.

w przeglądarce Safari: 
(1) kliknij menu „Preferencje”, (2) przejdź do zakładki „Prywatność”, (3) kliknij w pole „Zarządzaj danymi witryn”

Niezależnie od przeglądarki, za pomocą narzędzi dostępnych np. na stronie: https://www.cookiemetrix.com/ lub: https://www.cookie-checker.com/

 

 

7.5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

7.6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przeglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

w przeglądarce Microsoft Edge

7.7. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepu Internetowego i analizie ruchu w Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania osób odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

7.8. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. 

7.9. W związku z możliwością korzystania przez Administratora w Sklepie Internetowym z usług reklamowych i analitycznych dostarczanych przez Google Ireland Ltd., Administrator wskazuje, że pełna informacja o zasadach przetwarzania danych osób odwiedzających Sklep Internetowy (w tym informacji zapisanych w plikach Cookies) przez Google Ireland Ltd. znajduje się w polityce prywatności usług Google dostępnej pod adresem internetowym: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca do zapoznania się z polityką prywatności obowiązującą na tych stronach po przejściu na nie. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie Sklepu Internetowego prowadzonego przez Administratora.

Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronie internetowej https://allaboutcookies.org/.

Ostatnia aktualizacja: 15.03.2024